เข้าระบบ

เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน

สาระน่ารู้

ชี้"ติดไฟซีนอน"ไม่ผิดหากตั้งตามกม.


    เมื่อวันที่ 17 ม.ค. พล.ต.ต.อุทัยวรรณ แก้วสะอาด ผู้บังคับการตำรวจจราจร (ผบก.จร.) กล่าวถึงการกวดขันจับกุมการดัดแปลงไฟหน้ารถยนต์ให้มี
ความสว่างกว่าปกติรวมถึงการติดไฟซีนอนที่ผิดกฎหมายรวบกวนการขับรถของผู้อื่นจนเป็นต้นเหตุให้เกิดคดีไล่ยิงกันได้รับบาดเจ็บว่า ตำรวจจราจรมีความเข้มงวด
ตรวจตราในเรื่องนี้อยู่แล้ว รวมถึงตั้งด่านตรวจรถยนต์ที่ผิดกฎหมาย

 

    "หากพบก็ดำเนินคดีทันที ซึ่งการติดสัญญาณไฟซีนอนนั้นต้องดูตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 11 ด้วยว่า ในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะ
มองเห็นคน รถหรือสิ่งกีดขวางในทางได้โดยชัดแจ้งภายในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถในทางต้องเปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างตามประเภท ลักษณะ
และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง " ผบก.จร.กล่าว


 พล.ต.ต.อุทัยวรรณ กล่าวอีกว่า รายละเอียดต่างๆ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2522 ออกตามความ พ.ร.บ.จราจรฯ มีดังนี้ ข้อ 1 รถทุกชนิดที่อยู่ในความควบคุม
ของกฎหมายว่า ด้วยการขนส่งทางบกต้องมีโคมไฟตามประเภทและลักษณะที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ข้อ 2 รถยนต์ต้องมีโคมไฟหน้ารถและ
โคมไฟท้ายรถ มี 3 ประเภท คือ

 

1. โคมไฟแสงพุ่งไกล ให้ติดหน้ารถข้างละหนึ่งดวงสูงจากพื้นทางราบถึงจุดศูนย์กลางดวงโคมไม่น้อยกว่า 0.6 เมตร แต่ไม่เกิน 1.35 เมตร โคมไฟทั้งสองข้าง
ต้องอยู่ในระดับเดียวกันใช้ไฟแสงขาวมีกำลังไฟเท่ากันไม่เกินดวงละ 50 วัตต์ มีแสงสว่างให้เห็นพื้นทางได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 100 เมตร ศูนย์รวมแสง
ต้องไม่สูงกว่าแนวขนานกับพื้นทางราบ และไม่เฉไปทางขวา ในกรณีที่เป็นรถยนต์สามล้อให้ใช้โคมไฟประเภทนี้เพียงดวงเดียวโดยติดไว้ที่กลางหน้ารถ

 

2. โคมไฟแสงพุ่งต่ำ ให้ติดหน้ารถข้างละหนึ่งดวง สูงจากพื้นทางราบถึงจุดศูนย์กลางดวงโคมไม่น้อยกว่า 0.6 เมตร แต่ไม่เกิน 1.35 เมตร โคมไฟทั้งสองข้างต้อง
อยู่ในระดับเดียวกันใช้ไฟแสงขาวมีกำลังไฟเท่ากันไม่เกินดวงละ 50 วัตต์ มีแสงสว่างให้เห็นพื้นทางได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 30 เมตร ศูนย์รวมแสงต้องอยู่
ต่ำกว่าแนวขนานกับพื้นทางราบไม่น้อยกว่า 2 องศา หรือ 0.2 เมตร ในระยะ 7.5 เมตร และไม่เฉไปทางขวา ในกรณีที่เป็นรถยนต์สามล้อให้ใช้โคมไฟประเภท
นี้เพียงดวงเดียวโดยติดไว้ที่กลางหน้ารถ

 

3.โคมไฟเล็ก ให้ติดหน้ารถอย่างน้อยข้างละหนึ่งดวง โดยให้อยู่ด้านริมสุดแต่จะล้ำเข้ามาได้ไม่เกิน 0.4 เมตร โคมไฟทั้งสองข้างต้องอยู่ในระดับเดียวกัน
ใช้ไฟแสงขาวหรือแสงเหลือง มีกำลังไฟเท่ากันไม่เกินดวงละ 10 วัตต์ และต้องมีแสงสว่างสามารถมองเห็นได้จากระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตรโคมไฟแสง
พุ่งไกลโคมไฟแสงพุ่งต่ำ และโคมไฟเล็ก จะรวมอยู่ในดวงเดียวกันก็ได้

 

พล.ต.ต.อุทัยวรรณ กล่าวต่อว่า ในส่วนของโคมไฟท้ายรถ มี 3 ประเภท คือ

1.โคมไฟท้าย ให้ติดท้ายรถอย่างน้อยข้างละหนึ่งดวง โคมไฟทั้งสองข้างต้องอยู่ในระดับเดียวกัน ใช้ไฟแสงแดดมีกำลังไฟเท่ากัน
และมีแสงสว่างสามารถมองเห็นได้จากระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร

 

2.โคมไฟหยุด ให้ติดท้ายรถอย่างน้อยข้างละหนึ่งดวง โคมไฟทั้งสองข้างต้องอยู่ในระดับเดียวกัน ใช้ไฟแสงแดดมีกำลังไฟเท่ากันและ
มีแสงสว่างสามารถมองเห็นได้จากระยะไม่น้อยกว่า 30 เมตร

 

3.โคมไฟส่องป้ายทะเบียนรถ ให้ติดท้ายรถ ใช้ไฟแสงขาวส่องที่ป้ายทะเบียนรถมีแสงสว่างสามารถมองเห็นเครื่องหมายหรือตัวอักษร
และตัวเลขได้ชัดเจนจากระยะไม่น้อยกว่า20 เมตร แต่ต้องมีที่บังมิให้แสงพุ่งออกไปทางท้ายรถโคมไฟท้าย โคมไฟหยุด และโคมไฟ
ส่องป้ายทะเบียนรถต้องส่องแสงสว่างพร้อมกับโคมไฟหน้ารถ แต่โคมไฟหยุดต้องส่องแสงสว่าง เมื่อใช้ห้ามล้อเท้า

 

    ผบก.จร. กล่าวอีกว่า หากมีการติดไฟซีนอนที่มีสีขาวออกเหลืองจนถึงขาวปกติ และตั้งระดับไฟตามที่กฎหมายกำหนด ก็ไม่น่าที่จะผิดกฎหมาย
ส่วนการติดไฟซีนอนของรถฟอร์จูนเนอร์คันดังกล่าวจะเข้าข่ายผิดกฎหมายจราจรในส่วนนี้หรือไม่ต้องตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งหากผิดมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท